Welkom!

Ik wil me inzetten om Grave op een goede manier te laten opgaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Grave bij het Land van Cuijk?
Grave is het Land van Cuijk!

Goede jaarwisseling! Denk ook aan de dieren! Hou het veilig!

28 actiepunten waarvoor ik mij wil inzetten!


1    Met de stad Grave en de 32 dorpen één gemeente Land van Cuijk

Hoe: Inhoud geven aan de historie, de cultuur, de geografie en de identiteit van één Land van Cuijk.

2    Een transparant college verbinden met raad en organisatie

Hoe: Als team te opereren, raad, organisatie en college hebben een gezamenlijke opdracht ten dienste te staan van de inwoners. Focus op vertegenwoordigende rol van raadsleden.

3 Kerndemocratie is de kracht van de inwoner in een nieuwe gemeente Land van Cuijk

Hoe: Samen met inwoners een structuur organiseren waarin iedere inwoner ideeën op de agenda kan krijgen en waarover in een democratisch besluitvormingsproces tot realisatie kan worden gekomen.

4    Maandelijks raadsledenspreekuur .

1x per maand zou er een raadslid beschikbaar moeten zijn om ideeën en voorstellen met individuele inwoners te bespreken en deze evt. ,via zijn bevoegdheid als raadslid, te vertalen naar moties of initiatiefvoorstellen aan de raad.

5    (Drijvende) woningen op het terrein van de scheepswerf!

Hoe: Overleg met eigenaar om als laatste opdracht het terrein te ontwikkelen en drijvende woningen te bouwen op de werf.

6    Goedkope studio`s voor starters en startups op het Bons-kazerne terrein!

Hoe: In overleg met Boei het bestemmingsplan aanpassen om wonen mogelijk te maken.

7    Sociale huurwoningen naast de Visioappartementen!

Hoe: Met Mooiland 40 woningen realiseren tussen Nieuwe school en Visio school door grond onder haalbare condities beschikbaar te stellen.

8    Woningbouw locatie inrichten op het oude GVV terrein.

Hoe: Vrije sector woningen, middenhuur woningen en CPO ontwikkeling mogelijk maken.

9    Samen met omwonenden invullen van plannen voor het Sprankel terrein.

Hoe: inventariseren van de plannen, haalbaarheid onderzoeken en samen met omwonenden een keuze maken.

10    Groepswonen of cluster-wonen in het Brockhorst klooster!

Hoe: Met eigenaar plan opstellen waarbij ook het beheer en instandhouding van het klooster worden betrokken. Invulling geven aan “stapvoets verblijven” synergie benutten van de drie eenheid.

11    Hofjes wonen in Escharen!

Hoe: Samen met eigenaar en dorp plannen ontwikkelen om steenhandel te saneren en met provincie bestemmingsplan aan te passen.

12    Woningen splitsen in Gassel om starters en jonge gezinnen een plek te bieden en in het dorp te houden!

Hoe: Regelgeving te versoepelen, en zo vergrijzing tegen te gaan.

13    Maatschappelijke functies toevoegen op het oude hockeyveld!

Hoe: Ondernemers (artsen, fysio, gym, etc.) interesseren voor deze locatie en bestemming aanpassen. Past mooi in het verlengde van de voorzieningen die er al zijn tussen de Stoofbrug en de brandweerkazerne.

14    Subsidie voor verenigingen financieren met de opbrengst van duurzame energiebronnen.

Hoe: Bijv. Alle verenigingen aandelen in een “Verenigingscoöperatie” te geven en zo door het benutten van ruimte op daken, incourante gronden, het water in de Maas en andere duurzame energiebronnen de subsidiepot vullen.

15    Het behouden van de schoolbibliotheek voor de scholen

Hoe: In overleg met de scholen en de bibliotheek ook de reserves en de geldstromen van het ministerie inzetten om deze onderwijs gelieerde voorziening in stand te houden.

16    Realiseren van een waterkrachtcentrale in de Maas.

Hoe: Burgerinitiatief ondersteunen en ambtelijke bijstand verlenen bij vergunningentraject om waterkracht turbines in de oude sluis te kunnen plaatsen.

17    Realiseren van het vestingpark op het huidige Visio terrein.

Hoe: Huidige plannen realiseren door mee te koppelen met bijv. de werkzaamheden voor de dijkverzwaring, de waterhuishouding, via het vestingpark, van de Maas naar de Raam, natuur en klimaatbestendig inrichten, parkeerplaatsen betalen mee aan realisatie vestingpark, etc..

18    Nieuwe brugpoort realiseren met appartementen als onderdeel van vestingpark Grave!

Hoe: Ruimte van ongeveer 10 appartementen de opbrengst inzetten om brug en wandelpad over het Visioterrein naar nieuwe school te realiseren.

19    Veilige schoolroute van binnenstad naar de nieuwe school.

Hoe: Nieuwe brug bij de brugpoort realiseren waardoor een loop- en fietsroute ontstaat over het in te richten vestingpark naar de nieuwe school.

20    Nieuwe gymzaal aan de Stadhouderslaan met wijkfaciliteiten voor Grave west.

Hoe: In overleg met LACO de oude gymzaal te vervangen en daar ruimten voor wijkcentrum Grave west aan toe te voegen.

21 Passe-partout voor alle musea in het Land van Cuijk.

Hoe: Samen met de musea kortingskaarten bij bezoek van bijv. 5 musea in het Land van Cuijk realiseren.

22 Steunfonds voor evenementen met traditie.

Hoe: Fonds inrichten om evenementen met traditie te ondersteunen als commerciële exploitatie niet sluitend te krijgen is.

23 Camper vriendelijkste gemeente van Nederland.

Hoe: Elke agrarische ondernemer in het buitengebied mag in het seizoen twee camperplaatsen op eigen terrein inrichten.

24    Gemeente archief gemeente Land van Cuijk in BHIC gebouw.

Hoe: Het gemeentearchief voor het Land van Cuijk onderbrengen in het BHIC gebouw aan de Arnoud van Gelderweg. Dit gebouw staat leeg, heeft geconditioneerde ruimten, een leeszaal en staat in Grave. Tevens zou het dienst kunnen doen als Depot voor musea en mogelijk ook als bibliotheek. Dit zou de cultuur historische functie van Grave in het Land van Cuijk onderstrepen!

25    Geen vrachtverkeer door de Elisabethstraat.

Hoe: Door opname in het tolsysteem zullen er minder vrachtwagens gaan rijden door de Elisabethstraat. Het overige auto verkeer kan via twee routes worden afgewikkeld: Esterveldweg en Elisabethstraat waardoor minder verkeersoverlast ontstaat en er aan de Hampoort geen schade meer ontstaat.

26    Hoogwater veilig, maar geen hoge muur aan de Maaskade, Grave is een stad aan de Maas geen stad aan de Muur!

Hoe: In overleg met het waterschap Aa en Maas, voor het garanderen van de hoogwaterveiligheid, een technische demontabele voorziening toe te passen om de relatie tussen de stad en de rivier in stand te houden.

27    Binnenstad autoluw, meer ruimte voor fietsen zonder overlast!

Hoe: geleidelijk autoparkeerplaatsen naar de buitenring verplaatsen en de parkeerplaatsen in de binnenstad gedeeltelijk ombouwen naar fietsparkeerplaatsen.

28    Groene gordel om de kernen en de stad, natuur en klimaat gaan hand in hand!

Hoe: Natuur om de kernen bewaren. Groene gordel om de stad: uiterwaarden aan de Cuijksedijk, het vestingpark met behoud van het historisch groen, natuur ruimte geven in het Raamdal en in de uiterwaarde aan de Koninginnedijk de natuur ontwikkelen. Gezonde lucht en verkoeling.


Goed voor Grave!